Carretons Elevadors

Carretons Elevadors

Formació destinada a persones que manipulin o tinguin intenció de treballar amb carretons elevadors.

Es tracta d’una formació teòrica i pràctica en compliment de la nova llei de prevenció de riscos laborals (31/95).

La part teòrica és comuna per tots els models de carretons, mentre que la part pràctica requereix un entrenament específic per cada model: Carretó elevador contrapesat frontal, Carretó elevador retràctil, Màquines d’interior: transpalets, apiladors,...


DIRIGIT A:
Reciclatge de persones que posseeixen el permís de conduir B (vehicles) i que per la seva activitat condueixin carretons elevadors.

OBJECTIUS:
Assolir els coneixements per el correcte maneig i funcionament.
Preservar la integritat física de les persones, equips i instal•lacions.
Adequar-se al marc legal en compliment de la llei de prevenció de riscos laborals (31/95).

CONTINGUTS:
Conceptes bàsics, simbologia i pictogrames.
Terminologia, parts de la màquina i equips utilitzats.
Operacions habituals, càrrega nominal i admissible, centre de càrrega, elevacions i limitacions. Càrrega oscil•lant o amb centre de gravetat variable.
Estabilitat del conjunt, afectacions a l’estabilitat, tipus de rodes i pneumàtics.
Mobilitat, velocitat, radi de gir, frenada, utilització de rampes.
Control diari, posada a punt, comprovacions visuals i funcionals, frens, clàxon...

Mentalització general sobre riscs, accidents, seguretat laboral...
Elevació de persones, límits i condicions en funció de l’ús.
Passadís de maniobra, trànsit mixte amb vianants.
Utilització en vies públiques o d’ús comú.
Equips de protecció individual, segons zona o tipus de feina.
Procediments a seguir en cas de situacions de risc, retenció de l’operador, cinturó de seguretat...


Vols més informació? Contacta amb nosaltres CONTACTAR


Altres cursos especialitzats