Formació Bonificada per a empreses

Formació Bonificada per a empreses

Què és la Formació Bonificada?

El sistema de Formació Bonificada permet a les empreses disposar de part dels diners aportats en concepte de formació professional a la Seguretat Social al llarg de l’any anterior, per invertir-los en formació durant l’any en curs.

La gestió d’aquest crèdit la realitza la Fundació Tripartita i esta destinat a la formació en el treball.


Quin crèdit li correspon a la meva empresa?

A través de l’informe de la Fundació Tripartita podem comprovar el crèdit assignat i la modalitat en la que es troba cada empresa. Depenent de l’informe la formació podrà ser bonificada total o parcialment.

Les empreses han de participar econòmicament en la formació, requerint-los una aportació privada anomenada cofinançament. Els paràmetres són:
Entre 0 i 9 treballadors = 5% cofinançament
Entre 10 i 49 treballadors = 10% cofinançament
Entre 50 i 249 treballadors = 20% cofinançament
250 o més treballadors = 40% cofinançament

En alguns casos, el cofinançament no suposa cap desemborsament per part de l’empresa, atès que les hores laborals dedicades pels treballadors a formació tenen la consideració de cofinançament i justifiquen l’aportació privada per part de l’empresa.

Com funciona?

Un cop realitzada la formació (previ pagament per part de l’empresa) la Fundació Tripartita expedeix un informe on es detalla la formació realitzada i l’import a bonificar a la propera quota de la Seguretat Social, sempre dins el mateix any.
 

Què Ofereix FOR VIA en Formació Bonificada?

A For Via Formació Viària realitzem tots els tràmits necessaris amb la Fundació Tripartita per tal de gestionar el crèdit de la seva empresa, assegurant la correcta aplicació de la bonificació.